PREAMBULUM, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli Magyarország Alaptörvénye, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete („GDPR”) alapján. 

Tiszteletben tartja munkavállalói, vásárlói, a vele kapcsolatban álló szerződéses partnerei, továbbá az https://www.napvolgy.hu/ oldal látogatóinak személyes adatait. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel azokat kizárólag a szerződés teljesítése, jogszabályi előírás, az érintettek érdekeit nem sértő, saját jogos érdeke, továbbá az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezel. 

Adatkezelés alapelvei

Az Adatkezelő személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek figyelembevételével folytatja.

Az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi. 

Az adatkezelés során érvényesül az adattakarékosság elve, mely alapján az adatkezelésnek célja szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie, és a szükségességre kell korlátozódjon. 

Az adatkezelésnek pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie. E körben minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan adat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljön. 

A személyes adatok korlátozottan, a céljának eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra.

A személyes adatok kezelése során biztosítja az adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével és véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.  

Személyes adatot csak jelen Nyilatkozatban meghatározott célból és módon, az itt meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az Adatkezelő kijelenti, hogy adatkezelés minden szakaszában megfelel e céloknak.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket alkalmazva biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Érintettek tájékoztatása

Az Adatkezelő jelen Nyilatkozat közzétételével megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az érintettek a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva megkapják.

Az Adatkezelő munkáját segítő partnerei és Adatfeldolgozói az érintettek személyes adatai vonatkozásában titoktartási kötelezettséggel tartoznak.

Értelmező rendelkezések

 1. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
 1. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; 

Jelen szabályzat szerinti adatkezelő:

Az Adatkezelő:
Elnevezése:Nap-völgy Élménybirtok Kft. 
székhelye:3300 Eger, Diófakút utca 26.
telephelye: 3300 Eger, zártkert hrsz. 22712 
cégjegyzék száma:Cg. 10-09-038617
adószáma:29155257-2-10
ügyvezető:dr. Kovács Zsófia
honlap:https://www.napvolgy.hu 
e-mail. cím:elmenybirtok@napvolgy.hu 
mobil:+36-30-225-11-22
 1. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 1. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Jelen szabályzat szerinti adatfeldolgozó:

Könyvelőként:  
Elnevezése:FK Invest Befektető Kft.
székhelye:3300 Eger, Árpád út 64.
adószáma:13820145-2-10
e-mai cím:csortos.eva@pathos.hu
Humánpolitikai tanácsadó és szolgáltató  
Elnevezése:”CONTROLL” ’96 Bt.
székhelye:3300 Eger, Pirittyó utca 13
adószáma:23252411-2-10
e-mai cím:controll.bt@chello.hu
Tárhely-szolgáltatóként: 
Elnevezése:Sybell Informatika Kft.
székhelye:1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2. em. 206
adószáma:25859502-2-42
e-mail. cím:hello@sybell.hu 
telefon:+36-1-707-6726
Online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás: 
Elnevezése:Barion Payment Zrt.
székhelye:1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5
adószáma:25353192-2-43
e-mail. cím:hello@barion.com
telefon:+36-1- 464-7099
 1. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 1. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 1. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Jelen Szabályzat alapján az Adatkezelő Foglalkoztatás-egészségügyi szempontból végez adattovábbítást:

Továbbított adatokat önállóan kezeli: 
Elnevezése:GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
székhelye:2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. 
cégjegyzék száma:13-09-111755
adószáma:12369410-2-44
honlap:https://gls-group.eu/HU/hu 
e-mail. cím:info@gls-hungary.com 
ügyfélszolgálat telefonszáma:+36 1 802 0265; +36 20 890-0660
 1. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 1. GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete;
 1. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 
 1. Info tv.: az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
 1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
 1. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

az adatkezelő a személyes adataidat az alábbi jogcímeken kezeli:

Szerződés teljesítése alapján történő adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont]

Az Adatkezelő, szerződés teljesítése körében az alábbi célokból kezel a természetes személyek adatait:

Munkavállaló személyes adatai:

neve; születési neve; születési helye és ideje; anyja neve; végzettsége; lakcíme; telefonszáma; e-mail címe; számlavezető pénzintézet neve és számlaszáma; aláírás minta 

Vásárlók és szerződéses partnerek személyes adatai:

neve/elnevezése; lakcíme/ szállítási címe; kapcsolattartó neve; telefonszáma; e-mail címe

Az adatok kezelésének a célja a vonatkozó írásbeli szerződések megkötése, szerződések teljesítése, valamint kapcsolattartási adatok megadása. 

Az Adatkezelő a megadott személyes adatok egy részét papír alapon telephelyén, valamint elektronikusan adatbázisában és online módon a weblapok adatbázisában tárolja. A személyes adatokat a szerződés megkötésétől/ létrejöttétől a szerződéses jogviszony fennállásáig, illetve a kötelmi jogviszony elévülési idejéig. E körben kezelt munkaügyi személyes adatokat nem továbbítja, a vásárlókról kezelt adatokat pedig a terméket szállító futárszolgálat részére adja át a szerződés teljesítése érdekében. Az Adatkezelő e körben kijelenti, hogy a szállítással megbízott futárszolgáltat önálló Adatkezelőnek minősül, kinek adatkezelési tájékoztatója honlapján érhető el: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat.  

Jogszabályi előírás alapján történő adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pont]

Munkavállalók alábbi személyes adatait a munka törvénykönyve, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, a személyi jövedelemadóról szóló törvény, valamint az adózás rendjéről szóló törvény és a bírósági végrehajtásról szóló törvény alapján kezeli, illetve szükség esetén kezelheti:

neve; születési neve; születési helye és ideje; anyja neve; TAJ száma; adóazonosító jel; lakcíme; adókedvezményre vonatkozó személyes adatok; végrehajtásra vonatkozó személyes adatok; 

A munkavállalói adatkezelés célja a törvényi előírásoknak megfelelő járulék és járadékfizetési kötelezettség teljesítése, az előírások szerinti adóelőleg levonása, valamint a munkáltató igényeinek megfelelő személyi jövedelemadó bevallások elkészítése, továbbá az esetleges kötelező végrehajtások teljesítése. 

Az Adatkezelő az így rögzített adatok egy részét papír alapon telephelyén, valamint elektronikusan adatbázisában tárolja a rögzítést követő a munkajogi igény elévülési idejéig. A munkaügyi nyilvántartásban szerepeltett adatok őrzési idejét az irányadó jogszabály határozza meg. Az Adatkezelő a rögzített adatokat nem továbbítja. 

A vásárlók és szerződéses partnerek alábbi személyes adatait a számvitelről-, az általános forgalmi adóról- valamint az adózás rendjéről szóló jogszabályi előírások alapján kezeli:

neve/elnevezése; lakcíme/székhelye; adószáma

A vásárlók és szerződéses partnerek adatinak kezelése a vásárlásokra, teljesítésekre vonatkozó számlák kiállítása.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat elektronikusan adatbázisában és online módon a weblapok adatbázisában tárolja, illetve továbbítja a könyveléssel és bérszámfejtéssel megbízott Adatfeldolgozó részére. A vásárlásokról online számlázó program segítségével számlát állít ki. A kiállított számlákat, a rajta szereplő adattartalommal a számla számviteli szempontú őrzési idejéig kezeli az Adatkezelő. 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont]

Az Adatkezelőhöz munkavállalás céljából jelentkező munkavállalók személyes adatait jelen nyilatkozattal történő előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulás szerinti kezeli:

neve; születési neve; születési helye és ideje; anyja neve; végzettsége; lakcíme; telefonszáma; e-mail címe; 

Az adatkezelés a kiválasztást követő későbbi foglalkoztatás érdekében történik. Az Adatkezelő a megadott személyes adatok egy részért papír alapon telephelyén, valamint elektronikusan adatbázisában tárolja. Az adatkezelés az adatok megadásától a kiválasztási folyamat idejéig tart. A kiválasztási folyamat lezárását követően a hozzájárulás visszavonásáig a jövőben megüresedő pozíciók betöltése érdekében kezeli a jelentkező adatait. Az Adatkezelő az e körben kezelt személyes adatokat nem továbbítja.

Az Adatkezelő https://napvolgy.hu/weboldalán a kapcsolat menüpont alatt megadott elérhetőségein keresztül az érdeklődő üzenetet küldhet az Adatkezelő részére, vagy telefonon az Adatkezelő szolgáltatásához kapcsolódóan időpontot foglalhat. E körben az érdeklődő alábbi személyes adatait kezeli:

név; telefonszám; e-mail cím

Az Adatkezelő a megadott személyes adatok elektronikusan adatbázisában tárolja, a kapcsolatfelvétel érdekében megadott személyes adatokat a kapcsolatfelvétel céljának elérése idejéig, de legfeljebb 1 évig. Az Adatkezelő az e körben kezelt személyes adatokat nem továbbítja. 

Az Adatkezelő https://napvolgy.hu/ weboldalán az érintetteknek lehetősége van, jelen előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes elhatározásuk mellett az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. Az Adatkezelő e körben az alábbi személyes adatokat kezeli:

név; e-mail cím 

Az érintettek az Adatkezelő hírleveléből számukra fontos információkat tudhatnak meg az Adatkezelő termékeiről. Az Adatkezelő hírleveleiben megadja a lehetőséget az érintetteknek arra, hogy a hírlevélről bármikor leiratkozhassanak. Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait a weblap adatbázisában tárolja és azt a hírlevélről való leiratkozásig kezeli, valamint azokat nem továbbítja. 

Az Adatkezelő https://napvolgy.hu/ weboldalán a Rendezvényeink menüpont alatt megadott elérhetőségein keresztül az érdeklődő üzenetet küldhet az Adatkezelő részére. E körben az érdeklődő alábbi személyes adatait kezeli:

név; e-mail cím; esemény időpontja

Az Érintett az Adatkezelő https://napvolgy.hu/ weboldalán megadott elérhetőségein keresztül az érdeklődő üzenetet küldhet az Adatkezelő részére. E körben az érdeklődő alábbi személyes adatait kezeli:

Jogos érdekén alapuló adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. f.) pont]

Az Adatkezelő a 3300 Eger, zártkert hrsz. 22712 alatti telephelyén személy- és vagyonvédelmi okból kép- és hang rögzítést is lehetővé tevő elektronikus megfigyelőrendszert (elektronikus megfigyelő rendszer) működtet. Az elektronikus megfigyelő rendszer működtetéséről a területre belépőket rövid, piktogramos és szöveges tájékoztató tábla figyelmezteti. 

E körben az Adatkezelő az alábbi személyes adataidat kezeli:

képmás, hangfelvétel 

Az Adatkezelő az így rögzített személyes adatokat elektronikus adatbázisában tárolja a felvétel készítését követő 72 óráig.  Az Adatkezelő az elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag magánterületen alkalmazza. Az Adatkezelő kijelenti, hogy nem alkalmaz elektronikus megfigyelőrendszert olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, mosdóban, illemhelyen. Az Adatkezelő kijelenti, hogy az elektronikus megfigyelőrendszer működése útján rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt kizárólag mindenkori tagja és ügyvezetője jogosult megismerni. Amennyiben a mindenkori tagon és ügyvezetőn kívül más személy is megtekintené a felvételeket, a megismerésének okát és idejét, valamint a megismerő személyét jegyzőkönyvben rögzíti. 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatokat nem továbbítja. 

Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintettek, az Adatkezelő és Adatfeldolgozó személyéről, a kezelt adatok köréről, céljáról, az őket megillető jogokról és azok érvényesítési lehetőségeiről az Adatkezelő által kiadott Adatkezelési Tájékoztatóból kapnak tájékoztatást. 

 1. hozzáférési jog ~ az adatkezelés folyamatában az Érintett jogosult hozzáférni a róla tárolt adatokhoz, és tájékoztatást kapni a róla kezelt, illetve feldolgozott adatok céljáról, jogalapjáról, tárolásáról és tárolás időtartamáról. A tájékoztatási jog kiterjed a személyes adatok helyesbítésére, törlésére, kezelés korlátozására, illetve a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetőségről való tájékoztatásra. Az Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
 1. helyesbítéshez való jog ~ az Érintett jogosult kérni az Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó pontatlan, vagy hiányos adatokat kiegészítő nyilatkozat alapján helyesbítse.
 1. törléshez (elfeledtetéshez) való jog ~ az Érintett kérelmére vonatkozó Adatkezelő általi adattörlést jelenti, ez azonban nem hárít automatikus kötelezettséget az Adatkezelőre. Az Adatkezelő köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 1.  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;
 4. a személyes adatot jogellenesen kezelték;
 5. az Adatkezelőre alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az adatkezelés jogalapjának megszűnését, ideértve a hozzájáruláson való adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonását is követő rövid időn belül törölni kell. 

 1. adatok zárolásához való jog ~ törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. 

Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 1. korlátozáshoz való jog ~ ha felmerül az Érintettről kezelt személyes adatok pontatlansága, jogellenessége, szükségtelensége, vagy az Érintettnek az adatkezelésre vonatkozó tiltakozása, az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza ezen adatok vonatkozásában az adatkezelést.
 1. adathordozhatósághoz való jog ~ az Érintett azon jogát takarja, hogy jogosult, géppel olvasható (pdf, doc, excel, txt) formában megkapni az általa rendelkezésre bocsátott adatokat, annak érdekében, hogy egy másik adatkezelő rendelkezésére bocsássa. 
 1. tiltakozáshoz való jog ~ az Érintettre vonatkozó adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben úgy az érintett bármikor tiltakozhat az ilyen célból kezelt személyes adatainak kezelése ellen. 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül 

 • megvizsgálja, 
 • annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 
 • döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Adatok felhasználása

Felhasználásnak az minősül, ha a személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a személyes adatának rögzítése érinti, a személyes adat rögzítésétől számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított 30 (harminc) napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép-, és/vagy hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

Adattovábbítás

Személyes adat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adható át. 

Az Adatkezelő szerződéses kötelezettsége teljesítése érdekében kapcsolatban áll az I. fejezet 7.pontjában megjelölt adattovábbítás címzettjével. Az Adatkezelő a szerződés teljesítése érdekében adja át az adattovábbítás címzettjének az Érintett (Vásárló) adatait. 

Az Adatkezelő a harmadik személyek részére történő, adattovábbításra vonatkozó jogviszony létrejöttekor messzemenőkig elvárja szerződéses adatfeldolgozó partnereitől, hogy a személyes adatok feldolgozása során maximálisan, – de legalább a jelen Szabályzat által garantált mértékig – betartsák az Infotv., a GDPR, valamint a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit. Az Adattovábbítás címzettje az adattakarékosság elvét magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az Adatkezelő minden olyan esetben az érintettek külön hozzájárulását kéri, amennyiben az adattovábbítás EGT-n kívüli országba irányul. Mind a tájékoztatásnak, mind a hozzájáruló nyilatkozatnak ki kell terjednie az adatfeldolgozó személyének pontos megjelölésére (név és cím vagy cégnév és székhely), a továbbított adatok körére, az adatok tárolásának és feldolgozásának pontos fizikai helyére. 

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintetti kört tájékoztatása céljából a jelentősebb adatállományt érintő, nagyobb kockázattal járó adattovábbításról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 Adatok megismerése

Az Adatkezelő által az Érintettekről tárolt személyes adatot csak az a személy jogosult megismerni, akinek ez a kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

E körben a mindenkor hatályos informatikai biztonságra vonatkozó irányelvek betartásával jár el és ilyen eljárást követel meg az Adatfeldolgozóitól is.

A személyes adatokkal kapcsolatos jogsértés esetére adatvédelmi incidens szabályzatot dolgoz ki, mely rögzíti az adatvédelmi jogsértés bejelentésének lehetőségét és az adatvédelmi jogsértés elhárításáért felelős személyeket, továbbá az irányadó határidőket. 

A megvalósuló adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet. 

Érintettek jogaiknak megsértése esetén panasszal fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) illetve megilleti őket a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz fordulás joga is. 

Az Adatkezelő az Érintettek adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő jogszerűen nyilvántartott személyes adatokat, információkat, a két fél között esetlegesen felmerülő vitás kérdések, jogvita elkerülése érdekében zajló egyeztetések és/vagy jogvita során felhasználhatja. 

X. Adatkezelő által üzemeltetett honlapon történő adatkezelés  

Az Adatkezelő honlapján bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. 

Az Adatkezelő által működtetett honlapon az alábbi, úgynevezett „cookie”- k (sütik) működnek:

 • Szükségszerű cookie-k ~ melyek az alapvető működést szolgálják; 
 • Funkcionális cookie-k ~ a felhasználói preferenciák megjegyzését szolgálják

A weboldal látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatók segítik, úgy mint a Google Analytics. 

A sütik a honlapot használó Érintett egyedi hálózati azonosítóját (IP címét) – mint személyes adatot – rögzítik. 

A weboldalon más weboldalak linkjei vagy ikonjai is megtalálhatók. Ilyen, úgynevezett külső szolgáltató a Facebook és Instagram. Ezek a weboldalak is cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az érintett oldalakon találhat. 

Az Adatkezelő nem ellenőrzi harmadik felek weboldalait, és kizárja a felelősséget más külső weboldalak tartalmáért.

Az Adatkezelő tájékoztatja felhasználóit, hogy a honlapokon működtetett cookie-k (sütik) alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló c(„Eht.”) 155. § (4) szakasza értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Ezért az első látogatáskor a honlapon, a képernyő felső részén felugrik egy felirat arról, hogy a weboldal cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet. A cookie-k (sütik) használatához a felhasználó az „Elfogadom” gomb megnyomásával járulhat hozzá. 

A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. 

Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie-kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit) szeretne küldeni.

Amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét, illetve az alábbi link segítségével az egyes szolgáltatók online viselkedés alapú reklámjait be és ki is tudja kapcsolni: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

Jelen Adatkezelési Irányelvek hatályba lépésének ideje: 2021. október 17. napja